Källor

Otryckta källor

Krigsarkivet

Beredskapsverket

 • Avdelning 1.

Kungl. Civilförsvarsstyrelsen

 • Tekniska byrån.

1953 års civilförsvarsutredning

 • Atomvapnens verkan mot befolkning och bebyggelse. / Försvarets forskningsanstalt 1955.

Fortifikationsförvaltningen

 • Befästningsbyrån.

Försvarsstaben

 • Luftförsvarsavdelningen 1937-1945.
 • Militära fakta 1976-1977.  (Försvarstabens informationsavdelning).
 • Säkerhetshot och rapportering SÄKRAPP 1982. (Försvarsstabens säkerhetsavdelning).

Stockholms försvarsområde Fo 44

 • Försvarsområdesorder Nr H 60. Plan för försvaret av Stockholms försvarsområde 1942.
 • Diverse handlingar från Kommendantstaben i Stockholm.
 • Avd 1 F Befästningsplan för Stockholm 1941-1945.
 • Avd H Hemvärnsavdelningen 1941-1950

Strängnäs försvarsområde

 • Stabsavdelningen 1939-1944.

Kungl. Telegrafstyrelsen

 • Vidtagna åtgärder och utförda anläggningar för försvarsberedskapens höjande 1945.

Södertälje Stadsarkiv/Föreningsarkivet

 • Södertälje stad – Luftskyddsnämnden.
 • Södertälje stad – Civilförsvarsnämnden.
 • Södertäljeortens Luftvärnskommitté.
 • Södertälje stad – Brandkåren.
 • Södertälje stad – Byggnadskontoret.
 • Södertälje stad – Byggnadsnämnden.
 • Södertälje stad – Drätselkammaren.
 • Södertälje kommun – Kommunstyrelsen.
 • Järna hemvärnskrets 1940-1941.

Riksarkivet Arninge

Luftskyddsinspektionen

 • Diverse från öppna och hemliga arkivet.

Stockholms stadsarkiv

Länsstyrelsen i Stockholms län, civilförsvarssektionen 1968-1971

 • Viktiga anläggningar för civilförsvaret 1969. Handlingar rörande anläggningen Tordyveln.

Länsstyrelsen i Stockholms län, försvarsenheten 1971-1992

Nobeli business support AB

 • Handlingar från 1940 rörande W. Dan Bergman.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – centralförvaltningen Karlstad

 • Dokumentation över ledningscentraler i AB-län.
 • Cirkulär gällande aktuell information om civilt försvar 2016-12-05

Stockholms läns landsting – Södertälje sjukhus

 • Beredskapshandlingar 1938-1959

Dokument funna i anläggningen Hunden

Beredskaps och försvarsplan för Södertälje Hvo 442:3 1943.

Televerkets ritningar över reservstation Södertälje 1949-1965.

Södertälje hemvärn, avgående skrivelser 1940-1944 & 1946-1952.

Södertälje hemvärn, ankommande skrivelser 1946-1947 & 1950-1952.

Södertälje hemvärnskrets, stödda handlingar 1944-1959.

Diverse strödda handlingar fram till 1991.

Stockholms Läns & Södertälje tidning

 • Diverse tidningsurklipp 1939-1945

Internet

Försvarets historiska telesamlingar (fht.nu)

 • Stridslednings- och luftbevaknings- system modell 50 – Stril 50, John Hübbert.

hemvarnet.se

 • Några data i hemvärnets historia 2010-03-10.

Livsmedelsverket

 • Föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 2008:13.
 • Dricksvatten – åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse fastställd 2012-02-17.

Svenskt vatten

 • Råd och riktlinjer fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Anvisningar för avveckling av civilförsvarsanläggningar 2010.

Litteratur och övriga tryckta källor

 • Bpilen 1949 nr 4. Tidning för de anställda vid Bofors.
 • Nordisk familjebok Fjärde upplagan 1953. Fjärde bandet, Civilförsvar.
 • Nordisk familjebok Fjärde upplagan 1953. Fjortonde bandet, Luftvärn.
 • Nordisk kriminalkrönika. (Sprängningen i Järna) 1988.
 • Porträttgalleri från Södermanland 1934.
 • Beskrivning av minor V 711 / Kungl Armétygförvaltningen 1960.
 • Anvisningar för krigsfångtjänsten (Anv Krigsfång) 1980 års upplaga / Överbefälhavaren.
 • Intensimeter 11 beskrivning. /  Kungl Arméförvaltningen 1965.
 • Instruktion och anvisningar för luftbevakningsstation (LS I) 1964 års upplaga / Chefen för flygvapnet.
 • Kulspruta m/36 lv dbl beskrivning. / Kungl Arméförvaltningen 1966.
 • Allmänna anvisningar nr 3. / Luftskyddsinspektionen 1940.
 • Allmänna anvisningar nr 6. / Luftskyddsinspektionen 1938.
 • Allmänna anvisningar nr 11. / Luftskyddsinspektionen 1939.
 • Om kriget kommer / Roos & Tegner 2014.
 • Hemvärnet 1940-1990 – En jubileumsbok. / Norstedts tryckeri AB.
 • Vad var och en måste veta om bombanfall! / Riksluftskyddsförbundet 1943.
 • Handbok för hemvärnet, del I / Hemvärnsstaben 1950.
 • Handbok för hemvärnet, del II / Hemvärnsstaben 1950.
 • Hemvärnsmannen i fält (Hvm F 1956) / Chefen för armén 1956.
 • Hemvärnets materiel och dess användning (Hv Mtrl) / Chefen för armén 1958.
 • Hemskyddet, Handledning. / Riksluftskyddsförbundet 1940.
 • Korrespondenskurs Hemvärnet utarbetad av brevskolan 6 delar 1940-1942.
 • Södertälje i beredskap. / Södertörns tryckeri 1942.
 • Hemskyddet i bild. / Riksluftskyddsförbundet 1943.
 • Försvaret av Stockholm under kalla kriget. / Thomas Roth 2013.
 • Medborgarboken om folkförsvaret. / Generalstabens litografiska anstalt 1939.
 • Medborgarkunskap om riksförsvaret (11) Hemvärnet / Riksförbundet för Sveriges försvar 1943.
 • Soldaten i fält (SoldF) 1955 års upplaga. / Försvarets Kommandoexpedition.
 • Soldaten i fält (SoldF) 1965 års upplaga. / Chefen för armén.
 • Handledning vid omhändertagandet och bärgandet av spärrballonger 1941 års upplaga. / Arméstaben.
 • Taktiska anvisningar (TA) 1941 års upplaga. / Lantförsvarets kommandoexpedition.
 • Krigsgravinstruktion (Krigsgrav I). 1959 års upplaga. / Försvarsstaben 1960.
 • Soldatinstruktion för artilleriet (SoldI Art) 1942 år upplaga. / Lantförsvarets kommandoexpedition.
 • Soldatinstruktion tunga vapen (SoldI Tunga vapen) 1940 års andra upplaga. / Lantförsvarets kommandoexpedition.
 • Soldatinstruktion för armén (SoldI Mtrl) / Chefen för armén.
 • Soldatinstruktion för Infanteriet (SoldI Inf)  1947 års upplaga. / Lantförsvarets kommandoexpedition.
 • Brandskyddsföreskrifter för försvarsväsendet 1941 års upplaga. / Försvarsstaben, Luftförsvarsavdelningen.
 • Sverige i vapen. En skildring i ord och bild av vår samling för frihet och fred. / Stockholm 1940.
 • Albin 100 år 1900-2000.

Kungliga Civilförsvarsstyrelsens föreskrifter m.m

 • Föreskrifter om övergången till ny verkskyddsorganisation 1961 års upplaga (2.05 – 2 F).
 • Handbok rörande skyddet mot spioneri och sabotage vid industrianläggningar 1949.
 • Allmänna föreskrifter om självskyddsutbildning 1961 års upplaga (8.01.03 – 1 F).
 • Utrustningslistor för bevakningskår 1966 års upplaga (2.03.08 – 13 FK).
 • Utrustningslistor för frivilliga flygkåren 1966 års upplaga (2.04.03 – 6 FK).
 • Utrustningslistor för räddningskår 1966 års upplaga (2.03.03 – 12 FK).
 • Utrustningslistor för skyddskår 1966 års upplaga (2.03.07 – 10 FK).
 • Utrustningslistor för undsättningskår 1966 års upplaga (2.04.01 – 25 FK).
 • Föreskrifter om krigsbranddammar 1963 års upplaga (6.08 – 1 FK).
 • Utrustningslistor för brandkår 1966 års upplaga (2.03.04 – 15 FK).
 • Föreskrifter säkerhetstjänsten i fred vid ledningscentraler 1965 års upplaga (1.02 – 13 F).

Statens offentliga utredningar

 • SOU 1936:57 Betänkande angående det civila luftskyddet.
 • SOU 1937:17 Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor.
 • SOU 1939:42 Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker, inrättande av skyddsrum för luftskydds ändamål.
 • SOU 1944:5 Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m.